Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden online cursussen

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Evenwijs en haar online cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Evenwijs schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Evenwijs en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Aanmelding

Men kan zich rechtstreeks via internet inschrijven voor een online cursus of -module. Na ontvangst van de juiste gegevens en de betaling ontvangt de cursist een factuur plus de inlogcode. De online cursus of -modulle is daarna, geheel naar de aard van het aanbod, onmiddelijk te volgen. Een docenten contactdag staat los van het online aanbod. Contactdagen vinden plaats op de Dubbelstraat 4 in Balk. Na aanmelding en betaling ontvangt de cursist een bevestiging plus verdere informatie.

 

4. Betalingen

Het cursusgeld dient men voor aanvang van de online cursus of -module te voldoen. Zonder betaling wordt er geen inlog-code verstrekt.

 

5. Annulering

Annulering van een online curus of -module is, geheel naar de aard van het aanbod, niet mogelijk. Ook restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Annulering van een contactdag is tot één week (7 dagen) voor aanvang zondermeer mogelijk. Restitutie van het betaalde cursusgeld vindt in dat geval binnen 5 werkdagen plaats. Het cursusgeld wordt teruggestort op het bankrekeningnummer gebruikt voor de betaling.

 

6. Tussentijdse wijzigingen

Een contactdag vindt doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Evenwijs het recht de contactdag af te lassen cq te verzetten naar een later moment.

 

7. Intellectueel eigendom en auteursrechten

Evenwijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de auteurswet. Alle door Evenwijs geleverde cursusmaterialen, readers, hand-outs, stencils, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evenwijs worden doorverkocht, gekopieerd, verveelvoudigd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

8. Klachten

Klachten over de door Evenwijs geleverde diensten dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan evenwijs te worden medegedeeld. Een veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

 

9. Vertrouwelijkheid

Evenwijs zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie over of van de cursist die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd.

 

© evenwijs – algemene voorwaarden online – pagina 1 van 1